Team N348/Ellecomsedijk

Judith Tenbusch (PG PvdA) en Betty Suurenbroek (TeamN348) bij de N348/Ellecomsedijk

NIEUWS
Er zijn vragen gesteld over verkeerslast van de N348/Ellecomsedijk voor Dalstein en Noordoost-Ellecom aan gedeputeerde mevrouw C. van der Wal van Provincie Gelderland.


Op 3 juni jl. waren alle betrokken partijen op onze uitnodiging op bezoek om de situatie ter plekke te bekijken en te ervaren:
– Provincie Gelderland: statenleden, alle woorvoerders verkeer van het college
– Gemeente Rheden: wethouder Gea Hofstede, beleidsmedewerkers en raadsleden
– Landgoed Twickel: beheerder Hof te Dieren
Namens Ellecoms Belang was ons contactpersoon Frans de Boer vertegenwoordigd.

Dit bezoek, onze presentatie – ‘N348/Ellecomsedijk tussen wal en schip’- en de onderlinge uitwisselingen hebben geleid tot het indienen van schriftelijke vragen. Onze ‘vergeten weg’ wordt nu ook via de politieke partijen onder de aandacht gebracht bij het college van Provincie Gelderland, de wegbeheerder van de N348/Ellecomsedijk.

Hier lees je de vragen die gesteld zijn door de collegepartijen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP: https://gelderland.pvda.nl/nieuws/coalitiepartijen-stellen-vragen-over-geluidshinder-n348-ellecomsedijk/

Lees ook onze berichten hierover op Facebook en op Twitter en volg ons! Heb je een vraag, mail ons via team@n348ellecomsdijk.nl

Verloop vanaf 2018

Verkeer op de Ellecomsedijk
Team N348 Ellecomsedijk heeft bij de gemeente Rheden en de provincie Gelderland aandacht gevraagd voor het extra toegenomen verkeerslawaai door het toegenomen verkeer na de opening van de Traverse Dieren. De voorgenomen afsluiting van de Doesburgsedijk draagt er op termijn ook nog aan bij. 

Ligging van Ellecom direct naast de Ellecomsedijk

Team Ellecomsedijk bestaat uit een aantal bewoners van Dalstein, met als achterban Dalstein, Friedhof, Hofstetterlaan en een aantal over het dorp verspreide inwoners.

Inspreken op de informatie-avond
Team Ellecomsedijk heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht op een informatie-avond van de gemeente Rheden om haar opvattingen en wensen kenbaar te maken. Ellecoms Belang heeft het initiatief ondersteund door ook in te spreken. Dit heeft tot resultaat gehad dat er een raadsbrede motie is ingediend door de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. De motie houdt in dat er de wethouder nu samen met de bewoners naar het probleem gaat kijken, het onderzoeken en samen met de bewoners met de provincie gaat praten over de te treffen maatregelen.

Een mooi resultaat en ook een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een dorpsinitiatief en Ellecoms Belang.Raad voor 1 maart 2019 informeren
In de motie is opgenomen dat de wethouder, Marc Budel, de raad voor 1 maart moet informeren over de resultaten en eventueel plan van aanpak.
We houden u via deze website op de hoogte van de uitkomsten en het vervolg.


Update 11 april 2019: antwoord op de motie en plan aansluiten bij innovatieve renovatie van de A348

Beste buurt- en dorpsgenoten,
Het is al weer even geleden dat jullie van ons bericht  hebben gehad over onze activiteiten om de verkeershinder van de Ellecomsedijk bij de Gemeente onder de aandacht te brengen. Op 30 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de motie ‘Onderzoek Ellecomsedijk’ ingediend en onlangs is die door het college beantwoord. Lees meer in de toelichting hieronder*. We zijn blij met de uitkomst en ook met de stappen die nu gezet gaan worden.

Het resultaat is dat we erkenning krijgen voor de geluids-en zichthinder van de Ellecomsedijk en dat de gemeente zich – om hiervoor een oplossing te vinden – gaat inspannen om de Ellecomsedijk in het innovatieve renovatieproject van de A348 van de Provincie Gelderland op te nemen**. De provincie is namelijk wegbeheerder. Daarnaast wordt met alle betrokkenen nagegaan welke maatregelen getroffen kunnen worden om de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de Ellecomsedijk te verbeteren.

Geluid en luchtkwaliteit
De Gemeente Rheden heeft via bureau DGMR een onderzoek laten doen (berekeningen) naar het effect van geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat afsluiting van de Doesburgsedijk leidt tot een geluidsbelasting van (is nu al 60 dB t.h.v. Dalstein) naar 61 dB en dat door de autonome groei van het verkeer de verwachting is dat dit oploopt naar 62 dB. (2 á 3 dB is een verdubbeling van het geluid) Ook bleek uit dit rapport dat er geen wettelijke verplichting is om maatregelen te nemen voor geluidsreductie. Er is namelijk geen sprake van reconstructie van de weg volgens de Wet Geluidshinder. De toegenomen hinder is het gevolg van een andere weg – de Doesburgsedijk – en van autonome groei.

Raadsmemo
‘Dat neemt niet weg’, zo schrijft het college in haar antwoord op de motie, ‘dat er sprake is van een toename van de geluidsbelasting, zowel door autonome verkeersgroei als door een eventuele afsluiting van de Doesburgsedijk. Die toename wordt ook daadwerkelijk door de aanwonenden ervaren. Gelet daarop is toch in beide gesprekken (7 en 26 februari) verkend welke mogelijkheden er zijn om de hinder te verminderen en de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren.’

Onze voorstellen
Wij hebben daarvoor bij de Gemeente enkele concrete zaken aangedragen: maximumsnelheid naar 60 km/u, snelheidshandhaving, plaatsen van diffractoren (geluidsafbuigers die naast de weg geplaatst worden), aarden wal, beplanting. En aansluiten bij de omgevingsvisie van het buitengebied Gemeente Rheden. Waarschijnlijk zijn er bij een innovatieve aanbesteding van de A348 nog meer en betere mogelijkheden voorhanden.

Stand van zaken
Inmiddels is er op ambtelijk niveau overleg tussen de Gemeente en de Provincie. Aanhaken bij het innovatieve renovatietraject van de A348 is de insteek. Ook op het politieke vlak zijn er al activiteiten. Na de vorming van het college van de Provinciale Staten wordt dit geïntensiveerd. We worden hiervan door de Gemeente Rheden actief op de hoogte gehouden.

Kortom, er zit beweging in de zaak, we zijn goed op weg met z’n allen. We brengen jullie weer op de hoogte als er nieuws is.

Nog vragen of opmerkingen, we horen het graag.

Toelichtingen

*Het antwoord van het college op de motie
Op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 oktober  jl. is de motie ‘Motie onderzoek Ellecomsedijk’ ingediend en aangenomen. Eind maart jl. heeft het college geantwoord op deze motie. Dit lezen jullie in deze stukken, die op de website van de Gemeente Rheden staan.

**Toelichting op het innovatieve grootonderhoud van de A348 Er staat groot onderhoud gepland in 2020 van de A348 van Velperbroek naar Dieren/Doesburg. Provincie Gelderland heeft het voornemen dit traject zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ambities uit het klimaatinitiatief van de provincie, de afspraken uit het (landelijk) Klimaatakkoord en de Regionale Energie- en klimaatstrategieën. Om zoveel mogelijk bij te dragen aan deze duurzame ambities, wordt het project Groot Onderhoud A348 niet traditioneel aanbesteed, maar middels Rapid Circular Contracting (RCC).
Hiervoor wordt een ‘Programma van Ambities’ opgesteld en zijn/worden er stakeholders uitgenodigd om hun ambities te formuleren. De stakeholders zijn belanghebbenden bij deze weg, zoals de gemeente, bedrijven, organisaties en aanwonenden. Wij, Team N348/Ellecomsedijk, waren ook uitgenodigd en hebben gepleit voor het opnemen van de N348/Ellecomsedijk – de ‘vergeten weg’, tussen de A348 en de Traverse Dieren – in dit project.

Onze achterban ontvangt updates van onze activiteiten. Zijn er meer dorpsgenoten die zich aan willen aanmelden voor de mailinglijst, laat het ons weten.


Team N348/Ellecomsedijk –
Wout Teunissen, Hanny Brouwer, Chella Harreveld, Betty Suurenbroek

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial