Buurtteam N348/Ellecomsedijk

De Ellecomsedijk begrenst ons dorp aan de oostkant en is naast een ontsluitingsweg voor het dorp inmiddels feitelijk een snelweg geworden. De woonwijk Dalstein ligt pal naast deze weg, valt buiten alle projecten en heeft daardoor geen recht op afdoende geluidsbescherming wat ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving. Gemeente en provincie nemen geen maatregelen voor ons omdat we buiten ieder project gehouden worden.

Er rijdt inmiddels 3x zoveel verkeer over de Ellecomsedijk dan over een gemiddelde provinciale weg in Gelderland. De afsluiting van de Doesburgsedijk zal nog eens 33% meer verkeer langs onze woonwijk geven, die pal tegen de N348 ligt. Verkeersmaatregelen geeft meer verkeer, geluid, fijnstof en stikstof voor de Ellecomsedijk en onze woonwijk. Door Het verkeersproject Eerbeek, Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen, nog eens 18%.
De Atlas van de leefomgeving laat zien dat we in 2021 al 66 dB geluidslast hadden. De WHO-norm is 53 dB.

Lees onze berichten ook op Facebook en op Twitter en volg ons! Mail je vragen naar team@n348ellecomsdijk.nl
Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie NEFOM die aandacht vraagt voor de geluidsoverlast van (motor)voertuigen.

Het Team bestaat uit bewoners van Dalstein, Ellecoms Belang steunt dit buurtinitiatief.We verlangen een gezonde (buiten)leefomgeving door verminderen van de geluidshinder van de N348/Ellecomsedijk, vooral toegenomen sinds de opening van de Traverse Dieren. De nieuwste dreiging zijn de verkeersmaatregelen voor de Doesburgsedijk en het vrachtverkeer uit Eerbeek (Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen deel 1)
Wouter Teunissen, Hanny Brouwer, Ton Verschoor, Chella Harreveld, Anne-beth Samberg, Berdien Samberg, Betty Suurenbroek

2022

6 december 2022 Lees hier de inspreektekst in de voorbereidende raadsvergadering over de Koersnota waarmee we aantonen dat we onterecht niet in de scope van de Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen deel 1 opgenomen zijn: Leefbaarheid en veiligheid onder zware druk door industrie Eerbeek.

15 november 2022: de raad vergadert over de Doesburgsedijk. Wij vinden het prima, maar niet ten koste van ons en onze leefkwaliteit. Zie ons betoog in deze inspreektekst: Leefbaarheid Ellecomsedijk – Doesburgedijk

25 januari 2022 – MOTIE gemeenteraad Rheden om probleem van onze geluidshinder op te lossen

Vijf politieke partijen – PvdA, VVD, D66, CU en GPRB – hebben een motie ingediend om op basis van betrouwbare metingen de geluidslast op Dalstein te bepalen. De partijen SP, CDA en GroenLinks hebben de indieners geadviseerd om de motie te ‘verrijken’ zodat er ook daadwerkelijk een actie uit kan volgen. Ook werd duidelijk in deze vergadering dat Dalstein buiten het project Traverse Dieren is gebracht waardoor onze leefbaarheid niet meegenomen is in dit project. Hetgeen voor ons helaas nogal verstrekkende gevolgen heeft.

Terugkijken van de raadsvergadering
Je kunt via deze link de vergadering bekijken. Het gedeelte over onze motie begint op 2.33 uur/minuten.

Provincie Gelderland
En complicerend aspect voor gemeente Rheden is dat provincie Gelderland wegbeheerder is en de uitvoering ter hand zou moeten nemen. Zij menen dat er geen wettelijk kader is om de huidige hinder aan te pakken. In de Wet Geluidshinder zijn echter wel degelijk mogelijkheden om in het kader van de ruimtelijk ordening een onderzoek te doen naar een goed leefklimaat.

Volgende stap
In – waarschijnlijk – de komende raadsvergadering wordt de motie opnieuw ingediend. We zijn benieuwd naar de verrijking en hopen natuurlijk dat we hiermee een volgende stap kunnen bereiken.


Januari 2022 – AARDEN WAL

Misschien heb je al gezien dat er bij ons hard gewerkt wordt!
Er wordt een lage aarden wal aangelegd- niet hoger dan de vangrail – om het verkeer van de Ellecomsedijk t.h.v. Dalstein deels aan het ZICHT te onttrekken. De wal is niet bedoeld voor en biedt ook geen oplossing voor de GELUIDSHINDER.
Het is gezamenlijk project van Gemeente Rheden en Provincie Gelderland
Het gaat er mooi uitzien, de wal wordt aangeplant met inheemse planten en struiken!

2021


In bovenstaand plaatje zijn de plannen ingetekend. Let op: dit is een concept! Het definitieve plan volgt na akkoord van de provincie en Rijkswaterstaat, en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Juni 2021
Gemeente Rheden en provincie Gelderland gaan een lage aarden wal aanleggen tussen Dalstein en de Ellecomsedijk. Doel van de wal is om het zicht op de weg te verminderen, met behoud van het uitzicht op landgoed Dieren. Het plan is – als alle benodigde vergunningen verleend zijn – om in het najaar van 2021 met de aanleg te beginnen.

We zijn blij met de aanleg van de wal, maar het echte probleem van de geluidsoverlast, wordt hiermee niet opgelost. We blijven ernaar streven dat maatregelen getroffen worden om de geluidsoverlast te verminderen. In samenwerking met de gemeente Rheden worden nu stappen gezet om de werkelijke geluidslast van de Ellecomsedijk door de provincie Gelderland inzichtelijk te laten maken. Lees hier de infobrief over de aanleg van de lage aarden wal met een ‘opfrisser’ van de geluidsproblematiek.

2020

Gevolgen afsluiting Doesburgsedijk
In het project Traverse Dieren is bepaald dat de Doesburgsedijk afgesloten wordt voor doorgaand verkeer. In de motie ‘Doesburgsedijk’ is beschreven dat er hierbij rekening gehouden wordt met de belangen van de bewoners van Dalstein. Er komt daardoor namelijk een substantiële hoeveelheid verkeer extra over de Ellecomsedijk: een toename van 33%.

Inmiddels is er een aanvang genomen met de juridische realisering ervan. We verwachten dat – gezien de bekendheid van ons probleem bij de overheden – er een actuele bepaling van de geluidslast gemeten en berekend wordt, via de gemeente of via de provincie, de wegbeheerder. Het permanente verkeerstelpunt 5 N348 in de Ellecomsedijk levert sinds september 2020 actuele gegevens over snelheid van het verkeer, de soorten voertuigen en de aantallen.


Delegatie Wegenwet gemeente Rheden
Door de delegatie van een deel van de ‘ Wegenwet’ van de raad aan het college kan er meer snelheid gemaakt worden met besluiten.
De gemeenteraad houdt natuurlijk haar controlerende functie. Lees er hier meer over. We gaan ervan uit dat de besluitvorming rond de Doesburgse actief met ons besproken wordt.


December 2020 – Project EerbeekLoenen2030: verkeer ook over de N348
Informatie over plannen voor het verkeer uit Eerbeek van de papierindustrie: het verkeer wordt al dan niet actief via de Zuidelijk Ontsluitingroute over de Ellecomsedijk naar de A12 geleid en dat betekent voor de Ellecomsedijk een toename van zwaar vrachtverkeer en voor ons en heel oostelijk Ellecom nog meer verkeersgeluid.

We hebben ons aangemeld als belanghebbenden om mee te praten over wat er in de onderzoek naar de gevolgen van deze verkeersstroom mee genomen moet worden. De aanmelding is gehonoreerd. We hebben we de omgevingsmanager op locatie uitgenodigd om zelf te ervaren en zien hoe de leefomgeving van de woonwijk Dalstein het te verduren heeft onder het verkeerslawaai.


3 november 2020 – Opnieuw ingesproken bij de raad van gemeente Rheden
Door in te spreken hebben we nogmaals aandacht voor de toegenomen geluidslast gevraagd, m.n. na de opening van de Traverse Dieren.
In de inspreeknotitie hebben we opheldering gevraagd over de motivering van het besluit om Dalstein in het definitieve plan, zonder dat wij de toelichting en motivering kennen, buiten het plangebied te plaatsen. In de Startnotitie van 2010 – met cijfers uit 2007- is gebleken dat Dalstein een matige tot onvoldoende GES-score heeft (GezondheidsEffectScreening). Toch heeft Dalstein geen geluidswerende maatregelen gekregen.

De PvdA, CU en VVD hebben naar aanleiding van de inspreeknotitie op 1 december raadsvragen aan de wethouder gesteld. De vragen en het antwoord kun je lezen op deze site van Gemeente Rheden. Het positieve is dat reductie van het geluid tot 50 dB, net zoals op de Hofstetterlaan bij project Traverse Dieren is bepaald, mogelijk is door in een aarden wal diffractoren te plaatsen. Het teleurstellende is: de kosten daarvoor zijn niet door de gemeente op te brengen, zo schrijft zij. We denken dat samenwerken met andere overheden, gezien alle gebruikers van deze weg en dat de weg onderdeel is van meerdere infraprojecten, de oplossing is.

Nieuws van dorpsinitiatief Team N348/Ellecomsedijk
Bewoners van Dalstein vragen opnieuw bij de gemeente Rheden aandacht voor de verkeerslast van de Ellecomsedijk, pal naast Dalstein. En hierdoor het verlies van kwaliteit van een gezonde leefomgeving. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! Zie de presentatie: op 3 minuten de inspreektekst en de vragen van de raadsleden.

De raad, PvdA, CU en VVD, heeft nu vragen gesteld aan het college. Lees ze en ook de antwoorden via deze link. We zijn benieuwd wat de gemeenteraad daarvan vindt. Het plan Traverse Dieren was een samenwerking tussen gemeente Rheden en de provincie, dus beide kennen de motivering van het besluit om Dalstein buiten het plangebied te plaatsen. Het aanbod voor enkel een aarden wal lost (vooralsnog) niets op aan de geluidshinder en dat is het probleem.


24 september 2020 Permanent telpunt Ellecomsedijk
De provincie Gelderland heeft besloten om een permanent telpunt voor het verkeer te plaatsen. Met tellussen in het wegdek worden de soorten voertuigen en hun snelheden gemeten, de gegevens die hier uit komen zijn bruikbaar voor het bij bereken van de geluidslast. Schattingen komen uit op 62 dB tot 70 dB. De politiek (provincie Gelderland) kan vragen om actuele berekeningen uit te voeren. Nu is er enkele een rapport van DGMR in opdracht van de gemeente Rheden uit 2019 met cijfers van 2017. Gemeente van deze zelfde problematiek een tweede rapport door Goudappel/Coffeng laten maken. Ook met cijfers uit 2017.


23 september 2020
We hebben na het bezoek van de statenleden mobiliteit een korte presentatie geven op de Open Agenda van de Provinciale Staten. Zie hier de presentatie.
De Partij van de Arbeid pakt de handschoen op gaat zich sterk maken voor oplossing van ons probleem. Kijk naar het filmpje.


29 juni 2020 Antwoorden provincie Gelderland
De antwoorden op de statenvragen waren teleurstellend, maar ook onvolkomen en deels onjuist.
We hebben dit benoemd naar de betrokkenen in onze reactiebrief van 14 september, we wachten op de antwoorden. (21.12.2020)


10 juni 2020 – Statenvragen
De woordvoerders mobiliteit
van de PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP vande Provincie Gelderland hebben statenvragen gesteld over de Ellecomsedijk voor Dalstein en Noordoost-Ellecom aan gedeputeerde mevrouw C. van der Wal van Provincie Gelderland. Hier lees je de vragen https://gelderland.pvda.nl/nieuws/coalitiepartijen-stellen-vragen-over-geluidshinder-n348-ellecomsedijk/


Judith Tenbusch (PG PvdA) en Betty Suurenbroek (TeamN348) bij de N348/Ellecomsedijk


3 juni 2020 – Statenleden provincie Gelderland op bezoek
Alle betrokken partijen op onze uitnodiging op bezoek om de situatie ter plekke te bekijken en te ervaren:
– Provincie Gelderland: statenleden, alle woordvoerders mobiliteit van het collegepartijen
– Gemeente Rheden: wethouder Gea Hofstede, ambtelijke staf en raadsleden
– Landgoed Twickel: beheerder Hof te Dieren
– Ellecoms Belang

Dit bezoek, onze presentatie ‘N348/Ellecomsedijk tussen wal en schip’ en de onderlinge contacten hebben geleid tot het indienen van schriftelijke vragen. Onze ‘vergeten weg’ wordt nu ook via de politieke partijen onder de aandacht gebracht bij het college van Provincie Gelderland, de wegbeheerder van de N348/Ellecomsedijk.

2019


Update 11 april 2019 voor onze achterban:
antwoord op de motie gemeente Rheden en de inzet om aansluiten bij innovatieve renovatie van de A348

Beste buurt- en dorpsgenoten,
Het is al weer even geleden dat jullie van ons bericht  hebben gehad over onze activiteiten om de verkeershinder van de Ellecomsedijk bij de Gemeente onder de aandacht te brengen. Op 30 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de motie ‘Onderzoek Ellecomsedijk’ ingediend en onlangs is die door het college beantwoord. Lees meer in de toelichting hieronder*. We zijn blij met de uitkomst en ook met de stappen die nu gezet gaan worden.

Het resultaat is dat we erkenning krijgen voor de geluids-en zichthinder van de Ellecomsedijk en dat de gemeente zich – om hiervoor een oplossing te vinden – gaat inspannen om de Ellecomsedijk in het innovatieve renovatieproject van de A348 van de Provincie Gelderland op te nemen**. De provincie is wegbeheerder. Daarnaast wordt met alle betrokkenen nagegaan welke maatregelen getroffen kunnen worden om de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de Ellecomsedijk te verbeteren.

Geluid en luchtkwaliteit
De Gemeente Rheden heeft via bureau DGMR een onderzoek laten doen (berekeningen) naar het effect van geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat afsluiting van de Doesburgsedijk leidt tot een geluidsbelasting van (is nu al 60 dB t.h.v. Dalstein) naar 61 dB en dat door de autonome groei van het verkeer de verwachting is dat dit oploopt naar 62 dB. (2 á 3 dB is een verdubbeling van het geluid) Ook bleek uit dit rapport dat er geen wettelijke verplichting is om maatregelen te nemen voor geluidsreductie. Er is namelijk geen sprake van reconstructie van de weg volgens de Wet Geluidshinder. De toegenomen hinder is het gevolg van een andere weg – de Doesburgsedijk – en van autonome groei.

Raadsmemo
‘Dat neemt niet weg’, zo schrijft het college in haar antwoord op de motie, ‘dat er sprake is van een toename van de geluidsbelasting, zowel door autonome verkeersgroei als door een eventuele afsluiting van de Doesburgsedijk. Die toename wordt ook daadwerkelijk door de aanwonenden ervaren. Gelet daarop is toch in beide gesprekken (7 en 26 februari) verkend welke mogelijkheden er zijn om de hinder te verminderen en de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren.’

Onze voorstellen
Wij hebben daarvoor bij de Gemeente enkele concrete zaken aangedragen: maximumsnelheid naar 60 km/u, snelheidshandhaving, plaatsen van diffractoren (geluidsafbuigers die naast de weg geplaatst worden), aarden wal, beplanting. En aansluiten bij de omgevingsvisie van het buitengebied Gemeente Rheden. Waarschijnlijk zijn er bij een innovatieve aanbesteding van de A348 nog meer en betere mogelijkheden voorhanden.


Ambtelijk overleg over aanhaken bij de A348
Inmiddels is er op ambtelijk niveau overleg tussen de Gemeente en de Provincie. Aanhaken bij het innovatieve renovatietraject van de A348 is de insteek. Ook op het politieke vlak zijn er al activiteiten. Na de vorming van het college van de Provinciale Staten wordt dit geïntensiveerd. De bedoeling is dat Gemeente Rheden ons actief op de hoogte houdt. Kortom, er zit beweging in de zaak, we zijn goed op weg met z’n allen. We brengen jullie weer op de hoogte als er nieuws is. Nog vragen of opmerkingen, we horen het graag.

Verloop vanaf 2018


9 oktober 2018Inspreken op de informatie-avond gemeente Rheden
Team Ellecomsedijk heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht op een informatie-avond van de gemeente Rheden om haar opvattingen en wensen kenbaar te maken. Ellecoms Belang heeft het initiatief ondersteund door ook in te spreken. Dit heeft tot resultaat gehad dat er een raadsbrede motie is ingediend door de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. De motie houdt in dat er de wethouder nu samen met de bewoners naar het probleem gaat kijken, het onderzoeken en samen met de bewoners met de provincie gaat praten over de te treffen maatregelen.Een mooi resultaat en ook een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een dorpsinitiatief en Ellecoms Belang.

Raad voor 1 maart 2019 informeren

In de motie is opgenomen dat de wethouder, Marc Budel, de raad voor 1 maart moet informeren over de resultaten en eventueel plan van aanpak.
We houden u via deze website op de hoogte van de uitkomsten en het vervolg.

Toelichtingen

*Het antwoord van het college op de motie
Op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 oktober  jl. is de motie ‘Motie onderzoek Ellecomsedijk’ ingediend en aangenomen. Eind maart jl. heeft het college geantwoord op deze motie. Dit lezen jullie in deze stukken, die op de website van de Gemeente Rheden staan.

**Toelichting op het innovatieve grootonderhoud van de A348 Er staat groot onderhoud gepland in 2020 van de A348 van Velperbroek naar Dieren/Doesburg. Provincie Gelderland heeft het voornemen dit traject zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ambities uit het klimaatinitiatief van de provincie, de afspraken uit het (landelijk) Klimaatakkoord en de Regionale Energie- en klimaatstrategieën. Om zoveel mogelijk bij te dragen aan deze duurzame ambities, wordt het project Groot Onderhoud A348 niet traditioneel aanbesteed, maar middels Rapid Circular Contracting (RCC).
Hiervoor wordt een ‘Programma van Ambities’ opgesteld en zijn/worden er stakeholders uitgenodigd om hun ambities te formuleren. De stakeholders zijn belanghebbenden bij deze weg, zoals de gemeente, bedrijven, organisaties en aanwonenden. Wij, Team N348/Ellecomsedijk, waren ook uitgenodigd en hebben gepleit voor het opnemen van de N348/Ellecomsedijk – de ‘vergeten weg’, tussen de A348 en de Traverse Dieren – in dit project. In de zomer van 2020 hebben we te horen gekregen dat onze inspanningen en die van de gemeente Rheden niet geleid hebben tot het gewenste resultaat: zijn zijn geen stakeholder meer in dit project.

Onze achterban ontvangt updates van onze activiteiten. Zijn er meer dorpsgenoten die zich willen aanmelden aanmelden voor de mailinglijst, laat het ons weten. Mail naar team@n348ellecomsedijk.nl


Team N348/Ellecomsedijk –
Wout Teunissen, Hanny Brouwer, Chella Harreveld, Betty Suurenbroek

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial