Provincie, de Veluwe en windenergie

Deze kaart geeft de exacte begrenzing weer van de Aanvulling Beleidslijn Windenergie op en rondom de Veluwe. Dit aanvullende beleid voegt beleidsregels toe over hoe wij als provincie om willen gaan met windenergie in de zone van 1 tot 8 kilometer rondom Natura 2000 gebied de Veluwe. Omdat we geen mogelijkheden zien op de Veluwe en 1 km daaromheen, sluiten we windenergie daar uit. Het aanvullende beleid en het onderliggende milieueffectrapport zijn op 23 april 2024 door Gedeputeerde Staten vastgesteld (PS2024-374). De beeksystemen tussen Epe en Vaassen aan de oostzijde van de Veluwe worden in deze begrenzing niet meegenomen als onderdeel van Natura 2000-gebied de Veluwe. De gebiedskenmerken van deze beeksystemen zijn dermate anders dan de Veluwe, dat de wespendief dit niet als nestgebied gebruikt. Dit gebied wordt wel gebruikt als foerageergebied, en valt daarmee binnen de 1-8 kilometer zone rondom de Veluwe.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial