Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering van Ellecoms Belang op 11 september 2023

Locatie: Kantine EDS te Ellecom

Begintijd: 19.30 uur vanaf 19.00 uur inloop.  

Agenda

  1. Welkom – Jeroen de Koe 
  2. Notulen ALV 19 mei 2022
  3. Herbenoeming Mirjam Schot en Edmond Verhelst als lid van het bestuur
  4. Jaarverslag 2022– penningmeester

a. Verslag kascommissie – Margritha Isings en Pieter Moltmaker
b. Benoeming nieuw lid kascommissie

5. Rondvraag 

6. Sluiting formele deel

7. Bezoek aan de turnhal met een tentoonstelling van beeldende kunst als onderdeel van de IJsselbiënnale 2023. 

8. Afsluitende borrel in de kantine van EDS

Wat staat er in onze statuten over stemmen
Artikel 12.2 
Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk of langs elektronische weg volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoofste twee personen als gevolmachtigde optreden.

Algemene ledenvergaderingen

Ellecom Belang is een vereniging met leden. Het bestuur houdt jaarlijks haar algemene ledenvergadering. Documenten van de algemene ledenvergadering – zoals de agenda en de notulen – zijn voor leden op te vragen via info@inellecom.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial