Masterplan Veluwezoom

Gemeente Rheden, gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten hebben aan bureau Wing de opdracht gegeven om aan masterplan Veluwezoom vorm te geven. Het doel is om eind 2021 tot een raadsbesluit te komen over de toekomst van de Veluwezoom: de leefomgeving van dier, plant en bewoners en voor de gasten.

Gemeente Rheden ‘… Maar soms wordt het te druk en dat is niet goed voor mensen en natuur.’

Update februari 2022

Op de raadsvergadering van 22 februari jl. van heeft de gemeenteraad met een krappe meerderheid gekozen voor het uitwerken van scenario D.
We hebben met:

  • Belang Beekhuizen
  • Ellecoms Belang
  • BG De Steeg – Posbank
  • Natuur en Milieu Federatie Gelderland
  • Rhedens Dorpsbelang
  • IVN-werkgroep duurzame Veluwezoom

het Manifest Nationaal Park Veluwezoom Autoluw aangeboden met kernpunten waardoor de natuur meer rust krijgt, de bezoekers kunnen genieten van de unieke natuur in een goed bereikbaar Nationaal Park en de omwonenden wat meer rust krijgen in hun eigen omgeving.

Update oktober 2021

In de raadsvergadering van gemeente Rheden en van gemeente Rozendaal heeft de meerderheid van de raad voor een nieuw scenario gekozen: scenario D.

Update september 2021

In ons dorpsblad IN ELLECOM 2021-03 deelden we de actuele informatie over:
MASTERPLAN VELUWEZOOM 

Gemeente Rheden, gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten zijn sinds eind juni in volle vaart bezig met het ontwikkelen van een plan voor de Veluwezoom om het bezoeken van dit natuurgebied en het sparen van de natuur in harmonie met elkaar te brengen.

Projectgroep Masterplan Veluwezoom (onder leiding van bureau Wing) verzamelt voor de gemeentes en Natuurmonumenten informatie en schrijft op basis daarvan
3 scenario’s. Belangengroepen worden geraadpleegd middels een klankbordgroep waar Ellecoms Belang aan deelneemt. Ellecoms Belang heeft via Facebook en de website het dorp gevraagd om ideeën en wensen en heeft die in de klankbordsessies ingebracht. Inmiddels zijn de 3 scenario’s bekend en eind augustus kon digitaal voorkeur uitgesproken worden. Ellecoms Belang heeft gekozen voor scenario C+, maximaal natuurbehoud. In de toelichting hebben we aandacht gevraagd voor de gevolgen van het Masterplan voor de verkeerssituatie van de Ellecomsedijk en de Zutphensestraatweg.
Naast de klankbordgroep van bureau Wing is er een actieve groep van belanghebbenden ontstaan, die variant C+ voorgesteld hebben aan de raad. Ellecoms Belang herkent zich in hun inzet om de natuur op nummer een te zetten en neemt deel in deze groep.

Tijdspad
14 september: openbaar advies van college van B&W Rheden aan de raadsleden
5 oktober: openbare raadsvergadering van gemeenten Rheden en Rozendaal met mogelijkheid om in te spreken 
19 oktober: besluitvormende vergadering Rheden. De raad kiest welk scenario nader uitgewerkt gaat worden.
3 november: besluitvormende vergadering Rozendaal.

Ellecoms Belang gaat zich inzetten om betrokken te worden bij de uitwerking van het gekozen scenario. Meer informatie op: www.rheden.nl.

Winnie Maris

Update augustus 2021

Het MASTERPLAN VELUWEZOOM waar Ellecoms Belang ook voor is uitgenodigd en aan deelneemt, vordert in een rap tempo. Lees de laatste ontwikkelingen op: ww.rheden.nl/Toerisme_en_recreatie/Masterplan-Veluwezoom en klik op de presentatie ‘Klankbordgroep – Scenario’s Masterplan Veluwezoom’. Direct na de zomer wordt er al een keuze gemaakt uit de 3 scenario’s die de projectgroep schrijft. Heb je input voor ons, heb je een idee dat we in kunnen brengen, heb je zorg over de gevolgen voor ons dorp. We horen het graag. Je kunt de projectgroep rechtstreeks benaderen via masterplanveluwezoom@rheden.nl.

Wat doet Ellecoms Belang

Ellecoms Belang is belangenbehartiger voor het onderwerp behoud en verbetering van de leefbaarheid in ons dorp. We zijn uitgenodigd voor de klankbordgroep en nemen vanaf 1 juli daaraan deel en doen dit namens onze leden. Daarom horen we graag welke punten jullie belangrijk vinden om in te brengen voor de leefkwaliteit van plant, dier en bewoners en hoe we ook gastvrij kunnen zijn voor bezoekers. Wil je meedenken of heb je wensen of ideeën, laat het ons weten via info@inellecom.nl met de vermelding ‘Veluwezoom’.

Informatie van gemeente Rheden

Informatiefilmpje van gemeente Rheden, gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten

Meedoen via de enquête. Wil je rechtstreeks het onderzoeksbureau Wing je mening geven, vul dan de online-enquête in: https://wingalgemeen.typeform.com/to/PUZNmMy4


Het stappenplan

Dit traject bestaat uit meerdere stappen die we (Gemeente Rheden) hierna kort toelichten.

Stap 1: Ophalen van wensen en ideeën
In de eerste stap gaan wij met meerdere belangengroepen in gesprek. Om te horen hoe zij de situatie ervaren, wat zij als problemen zien, maar ook om van hen te horen hoe zij naar de toekomst van het gebied kijken. En natuurlijk praten we met elkaar over mogelijke oplossingen om tot een betere situatie
op en rond de Posbank te komen.

Stap 2: Ideeën bundelen tot scenario’s
Voor de toekomst van het gebied zijn verschillende oplossingsrichtingen (scenario’s) te bedenken. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn de toegankelijkheid van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer, de leefbaarheid en de veiligheid in de omgeving en de gevolgen voor de natuur. We werken de scenario’s globaal uit, zodat we deze goed onderling kunnen vergelijken. De scenario’s bespreken we met de belangengroepen, zodat duidelijk wordt voor welke scenario’s vanuit deze groepen wel of juist geen draagvlak bestaat.

Stap 3: Keuze uit de scenario’s
De scenario’s uit stap 2 leggen we vervolgens aan Natuurmonumenten en de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal voor. Hen zal gevraagd worden een keuze te maken uit een van de scenario’s. Dit gekozen scenario zal de basis zijn voor het masterplan.

Stap 4: Van scenario naar masterplan
Nadat uit de scenario’s een keuze is gemaakt, werken we de gekozen scenario verder uit.Dat betekent dat we kijken naar de maatregelen die nodig zijn om het scenario te realiseren, wat de kosten daarvan zijn en wanneer de plannen kunnen worden uitgevoerd. Ook tijdens stap 4 gaan we weer met de belanghebbenden in gesprek over de uitwerking van de maatregelen. Aan het eind van deze stap hebben we een masterplan met het bijbehorende maatregelenpakket (uitvoeringsprogramma).

Stap 5: Vaststellen masterplan en uitvoeringsprogramma

Het masterplan met daarbij het uitvoeringprogramma zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan Natuurmonumenten en de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal.

Globale planning
Met de stappen 1 en 2 gaan we nog voor de zomer aan de slag. In juni en juli praten we met belangengroepen over ideeën over scenario’s. Direct na de zomer gaan we een keuze maken uit de scenario’s (stap 3). Vanaf dat moment werken we tot het eind van dit jaar aan stap 4, zodat we rond de jaarwisseling een besluit kunnen nemen over het masterplan.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over het Masterplan Veluwezoom kunt u mailen naar masterplanveluwezoom@rheden.nl


PERSBERICHT VAN GEMEENTE RHEDEN – 8 JULI 2021
Ophaalsessies voor masterplan Veluwezoom geslaagd
Tijdens de Week van de Veluwezoom hebben de gemeente Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten tijdens verschillende werksessies diverse belangengroepen gevraagd mee te denken over de toekomst van de Veluwezoom. Een vertegenwoordiging van ruim 30 belanghebbenden (o.a. ANWB, Belang Beekhuizen en Red Heuven, ORDS Rheden/de Steeg, Motorrijders actiegroep en de Fietsersbond) gingen tijdens de week van de Veluwezoom (28 juni t/m 4 juli) over verschillende thema’s met elkaar in gesprek. Een aantal dagen later besprak de klankbordgroep de voor- en nadelen van drie concept scenario’s. Online hebben 1072 mensen de vragenlijst ingevuld. De resultaten van de vragenlijst en de ophaalsessies vormen de basis voor 5 criteria die we gebruiken voor de denkrichtingen.

Ophalen wensen en ideeën
Aan de hand van de kaart van het gebied Veluwezoom is aan de belanghebbenden gevraagd om een trots en een zorg te benoemen waarover men in deelgroepen met elkaar in gesprek is gegaan. Met deze resultaten en de opbrengst van de vragenlijst zijn een aantal criteria benoemd, aan de hand waaraan de scenario’s zullen worden opgesteld. Het gaat daarbij onder andere om criteria als:
–  ruimte en stilte rondom de Posbank (minder overlast van gemotoriseerd verkeer)
– verbinding met de Veluwezoom (met de omliggende dorpen, landgoederen en de IJsselvallei)
– toegankelijkheid en gastvrijheid (toegang voor verschillende doelgroepen)
– versterking van natuurwaarden (stijging van de biodiversiteit)
– basisvoorwaarden (bijvoorbeeld een veilige en duurzame oplossing)
Door de concept scenario’s achteraf aan de criteria te toetsen, kunnen deze onderling worden vergeleken.

Scenario’s
Aan de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ongeveer 20 belangengroepen, is een aantal concept-scenario’s voorgelegd. Deze vormden de basis van het eerste gesprek en worden op dit moment verder uitgewerkt.

Vervolg
Tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep toetsen we de uitgewerkte scenario’s aan de opgestelde criteria. Direct na de zomer wordt hieruit een keuze gemaakt. De reacties van belangengroepen op de scenario’s nemen we mee in het beslissingsproces. De keuze uit de scenario’s zal worden gemaakt door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten. Het gekozen scenario wordt vervolgens uitgewerkt tot het masterplan.

Over dit masterplan nemen de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten naar verwachting rond de jaarwisseling een besluit.

Wethouder Ronald Haverkamp; ‘Tijdens de bijeenkomsten voelde ik de enorme betrokkenheid van de deelnemers. Maar ook als ik zie hoeveel mensen de moeite hebben genomen de online vragenlijst in te vullen. Ik ben daar heel erg blij mee. Op basis van onder andere deze resultaten komen we tot een goed scenario, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van al het moois dat de Veluwezoom te bieden heeft’.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial