Stichting Behoud Dorpskerk

De kerk heeft (wel erg lang) in de steigers gestaan.

De voor ons dorp beeldbepalende St.Nicolaas kerk heeft (inderdaad) een tijd in de steigers gestaan. Er is (dan ook)veel werk aan de schil uitgevoerd. (Zoals u vast wel weet is) De St.Nicolaaskerk is een Rijksmonument. De toren is eigendom van de gemeente Rheden (zoals alle monumentale kerktorens in onze gemeente) en de rest van het gebouw en terrein van de Protestantse gemeente Ellecom de Steeg. 

In elke provincie is een afdeling van de Monumentenwacht.  Zij hebben als doel het voorkomen van verval bij monumenten door preventief en doelmatig onderhoud. Zij hebben deskundigen die periodieke bouwkundige inspecties uitvoeren en op basis daarvan geven ze de eigenaren een  onderhoudsadvies.

Voor de Nikolaas kerk  is er een contract met de monumentenwacht afgesloten die periodiek het gebouw inspecteert en beoordeeld op de staat van het onderhoud. Dit gaat gepaard met een zorglijst en een 6 jarig onderhoudsplan (advies) waarin in de staat van de diverse onderdelen van het gebouw in cijfers van 1-5 wordt gewaardeerd.

Omdat de kerk moest in de steigers vanwege onderhoud aan het tufstenen gevel en steunberen rond het koor en de leistenen afdekking van de steunberen is besloten om alle onderhoud dat de komende  5 jaar met behulp van steigerwerk zou moeten worden uitgevoerd in een keer mee te nemen.

Er is onderhoud uitgevoerd aan het dak, de nokvorsten en de pannen. Vanwege risico op stormschade zijn diverse pannen vastgeschroefd. De koperen goten zijn gerepareerd. Van de buitenkant van het schip is een deel van het tufsteen  gepeld en daar waar grote delen ontbraken vervangen. Het voegwerk van het schip is daar waar nodig vervangen en de leistenen van de steunberen die de afwatering opvangen zijn waar nodig vervangen en vastgezet. Er is door de firma van Zadelhoff ook het nodige schilderwerk uitgevoerd. 

Al met al een fors project waarmee de schil van de Kerk weer  een aantal jaar vooruit kan.

De kerk heeft een verzoek gedaan aan de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom om een bijdrage te leveren aan de restauratie van het dak en de goten. De stichting heeft toegezegd hier een bijdrage van 15000.- euro voor te geven.

Het ontstaan van “De Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom”.
In 1990 is de stichting behoud dorpskerk Ellecom opgericht door bewoners van Ellecom met als doel het onderhoud van de schil (de buitenkant) van het voor ons dorp beeldbepalend monument te steunen en indien mogelijk voor verval te behoeden. De stichting houdt zich niet bezig met het onderhoud van het gebouw als het zaken betreft die gebruikt worden in ere diensten die de kerkelijke gemeenschap van Ellecom en de Steeg. De stichting kent een bestuur, het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en er is een commissie die zich bezig houdt met culturele activiteiten die periodiek in de kerk plaatsvinden ten behoeve van vooral de inwoners van ons dorp en de donateurs van de stichting.

Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met het aantrekken van gelden voor het onderhoud van het gebouw van niet kerkelijk gebonden stichtingen. Zij baseert zich daarmee op het rapport en het advies van de Monumenten wacht die na elke inspectie met het stichtingsbestuur wordt gedeeld.

De raad van toezicht vergadert 1x per jaar met het bestuur om de beoordelen of het bestuur zich houdt aan de richtlijnen die in de statuten zijn bepaald en controleert daarbij ook de financieren. De groep die zich bezig houdt met de culturele activiteiten informeert het bestuur over haar activiteiten en legt verantwoording af over de daar aan gekoppelde financiën.

De stichting kent ook Vrienden van de dorpskerk (donateurs). Vele inwoners van ons dorp zijn Vriend van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom. Tijdens de corona periode zijn vele activiteiten op een laag pitje gaan draaien zo ook de activiteiten van de stichting. De activiteiten rondom de kerk hebben echter laten zien dat er nog hard gewerkt wordt aan het behoud. Wij zullen de Vrienden van de Dorpskerk  binnenkort ook weer benaderen met de vraag of u weer een bijdrage wilt doneren aan de stichting. Mocht u nog geen Vriend zijn dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar  info@dorpskerkellecom.nl.

De website van de stichting Behoud Dorpskerk Ellecom is te vinden door te klikken op dorpskerkellecom.nl

Per oktober 2022 heeft de stichting een nieuw bestuur:
Mirjam Schot is secretaris, Wim Diesveld penningmeester, Hanny Brouwer is lid en Daniel Wismeijer voorzitter. De Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom heeft als doel fondsen te werven voor de instandhouding van dit historische en beeldbepalende monument in Ellecom.

Bijdragen van inwoners van Ellecom
Door middel van bijdragen van onze donateurs en giften, de opbrengst van in de kerk te organiseren concerten dragen wij financieel bij aan de instandhouding. De stichting is afhankelijk van de bijdragen van de inwoners van Ellecom. Graag nodigen wij de  inwoners van Ellecom uit om een bijdrage te geven. Dat kan door een bedrag te storten op rekening nummer NL 43 INGB 0000 1923 73.

Donateur worden
Ook is het mogelijk u aan te melden als donateur. Dat kan via een e-mail gericht aan Mirjam Schot, de secretaris van de Stichting: m.schotwolters@hetnet.nl
We informeren onze donateurs regelmatig over de activiteiten die we ondernemen. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial