Hofstetten

Villa Hofstetten

Op 1 februari 1835 verkoopt Gerrit van Striep, landbouwer aan de Binnenweg, een stuk bouwland aan de Ellecomsche Dijk (later Hofstetterlaan) aan de heren Cornelis van Rheden, timmerman, en Steven van ’t Haff.

Deze ambachtslieden wisten goed in te spelen op de op gang komende trek van gegoede burgerij naar de groene Veluwezoom en bouwen als vroege projectontwikkelaars in bijna twee jaar tijd een geheel nieuw herenhuis met neo-classicistische kenmerken. Zij verkopen grond en villa reeds op 20 december 1836 door aan Jacob J. van Halteren uit  Amsterdam.
De villa krijgt de naam “Vredenhoef”. Westelijk wordt Vredenhoef begrensd door het grondgebied van villa Buitenzorg.

Jacob van Halteren bleef echter vooral in zijn huis ‘Villa Kronenstein” te Baambrugge wonen en zag Vredenhoef als zijn buitenverblijf. Niet ongebruikelijk in die jaren onder de tres chique.

Reeds twee jaar later verkoopt hij de villa aan de Rotterdamse suikerfabrikant en grootgrondbezitter Jacob Petrus Havelaar (1790-1846), tevens gemeenteraadslid aldaar.

Havelaar gaf het huis de naam “Hofstetten”,  hetgeen te maken zou hebben gehad met de bosbouwstudie van zijn zoon Marinus Elisa Havelaaar in Hagenau in de Elzas. Dit laatste kan ook na onderzoek niet worden bevestigd. Hij laat een koetshuis en paardenstal bouwen. Jacob Havelaar heeft er niet lang van mogen genieten. Reeds in 1846 overleed hij op Hofstetten. Het buiten wordt in 1847 te koop aangeboden.

In 1849 wordt het pand gekocht door voormalig officier der Grenadiers, de heer L.E. van Petersom Ramring te Den Haag.

We schrijven 1865 als de heer Ramring terugkeert naar Den Haag en Hofstetten verkoopt aan Mr. Wicher Woldringh, griffier van de rechtbank in Winschoten. Deze vestigt zich als rentenier in Ellecom. Er volgt een aanzienlijke verbouwing waarbij aan de spoorzijde (dat juist dat jaar  in gebruik werd genomen) een 3-zijdige uitbouw met balkon en balustrade wordt aangebracht. Ook in 1882, als het de eigenaar bekend wordt dat een station zal worden geopend tegenover zijn huis, meent hij de allure van zijn huis en haar bewoners te moeten vergroten door de trapopgang te vergroten. Na hier bijna dertig jaar te hebben gewoond overlijdt Mr. Woldringh in maart 1894.

In 1900 komt Hofstetten ter veiling en wordt in delen verkocht: het tuinmanshuis en de villa aan de familie Müller Kühlenthal (Dalstein), de westelijke tuin aan Mevr. Regina Christina van Geuns (wonend in Villa Geuberka, gelegen tussen Hofstetten en Buitenzorg/Ketelaar).

De heer Müller Kühlenthal verkoopt Hofstetten in 1906 aan de heer Cats, griffier te Harderwijk. Dhr. Cats komt reeds na drie jaar op Hofstetten te overlijden (1909), waarna het huis wordt gekocht door Dhr. W. van der Vies, assuradeur in Amsterdam. Hij laat het huis verder vergroten in 1912.

Wanneer hij in 1916 overlijdt komt het perceel in bezit van de heer Wilhelm Kölling, mede-oprichter van de Gazelle rijwielfabrieken. Bij een interieurverbouwing in 1917 komen muren te vervallen en wordt de vestibule verplaatst.

Ter ere van de oprichter heer Kölling is in de hal van de Gazellefabriek een tegeltableau te zien met daarop onder meer een illustratie van zijn huis “Hofstetten”.

Kölling heeft de villa tot zijn overlijden op 28 augustus 1935 bewoond, waarna broer en zus, Hendrik Willem en Johanna Wilhelmina, het pand tot 1954 bewonen.

In de oorlogsjaren ontkwam ook villa Hofstetten niet aan vordering door de Duitsers. Het huis werd op 1 december 1944 gevorderd.
Een grote inboedelveiling volgt in oktober 1954 na het vertrek van de laatste Kölling. Het huis wordt verkocht aan de familie C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oye. Weduwe Baronesse Schimmelpenninck van der Oye verruilt het huis na een lange periode van bewoning in 1988 voor een kleinere behuizing in Velp.

Sinds dat jaar is het steeds particulier bewoond geweest. Nieuwe eigenaren hebben vanaf 2008 een langdurige restauratie en modernisering doorgevoerd aan huis en parktuin.

Hierbij is gelukkig met inzicht en aandacht voor de oude architectonische waarden omgegaan.

Foto uit 1882. Huis versierd na verbouwing. Personeel aangetreden ter verwelkoming van de familie Woldringh.

John Striker

>> Historie van Ellecom

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial