Ellecoms Belang en Trace1+

Ellecoms Belang werkt in samenwerkingsverband Trace1+ met andere partijen aan een oplossing voor de verkeersoverlast van (vracht)verkeerstoename van de zuidelijke route van het vrachtverkeer uit Eerbeek over de Ellecomsedijk, langs de oostkant van ons dorp, te verbeteren. Dit doen we sinds beging 2022.

In dit persbericht vatten we de problematiek en het uitblijven van een oplossing samen. En onze oproep aan gemeente en provincie om actief te blijven op dit dossier.

Heb je ook overlast van verkeer, laat het dan weten via info@inellecom.nl of via Trace1plus@gmail.com. Samen kunnen we wat bereiken!


PERSBERICHT – februari 2024

Toename geluidsoverlast en verkeersonveiligheid Kanaalweg en Ellecomsedijk 

Aanwonenden van de Kanaalweg in Dieren en de Ellecomsedijk in Ellecom maken zich grote zorgen over de toenemende verkeers- en geluidsoverlast en onveiligheid in hun leefomgeving. Bewoners willen dat de Provincie Gelderland maatregelen neemt. Op de Kanaalweg het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur en het reconstrueren van de levensgevaarlijke kruisingen. En langs zowel de Kanaalweg als de Ellecomsedijk het nemen van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken en toe te zien op het naleven van de maximumsnelheid. 

De problemen langs de Kanaalweg
Veel bewoners van Dieren Noordoost die dichtbij de Kanaalweg wonen, hebben het gemerkt. Er is steeds meer verkeer gekomen en dus ook steeds meer verkeerslawaai. Door de aanleg van de Traverse Dieren, het verkeersluw maken van de Harderwijkerweg in Dieren en de snelheidsbeperkingen op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren en in de richting van Eerbeek wijkt het verkeer meer en meer uit naar de Kanaalweg. De beoogde uitbreiding van de papierindustrie in Eerbeek staat op losse schroeven, maar de vestiging van een transportbedrijf en een distributiecentrum aan de Kanaalweg zorgt voor een verdere toename van het verkeer, vooral vrachtverkeer, dat al heel vroeg in de ochtend/laat in de nacht op pad gaat. 

Daarnaast zijn de laatste jaren veel ernstige ongelukken gebeurd op de Kanaalweg. Een aantal met dodelijke afloop, waaronder twee ongelukken met fietsers.  

De problemen langs de Ellecomsedijk
Ook de aanwonenden van de Ellecomsedijk in Ellecom ondervinden steeds meer geluidsoverlast van het verkeer over de route Eerbeek/Loenen – A348. Op de N348 langs Ellecom rijdt bijna net zoveel verkeer als op de snelweg A348, terwijl de woningen op sommige plekken slechts 20 meter van de weg af liggen. Er is sprake van een zeer hoog aantal verkeersbewegingen, structurele overschrijding van de toegestane snelheid en steeds meer verkeerslawaai door het toenemende vrachtverkeer. De geluidslast is hier naar schatting 66-70 dB, terwijl de WHO een maximum van 53 dB adviseert. En dan hebben we het nog niet eens over de luchtverontreiniging die al dit verkeer veroorzaakt.

Verkeersoverlast door zuidelijke ontsluitingsroute
In het project EerbeekLoenen2030 moet een zuidelijke ontsluitingsroute de komende jaren zorgen voor een betere afwikkeling van het industrieverkeer van Eerbeek. Dit plan biedt een oplossing voor de verkeersoverlast die de bewoners daar nu ervaren. Maar niet voor de inwoners van het gebied waar het verkeer langs geleid wordt. Die route gaat namelijk over de Dierenseweg, de Kanaalweg en de Ellecomsedijk naar de A348. Voor deze omwonenden leidt dit tot een verdere verslechtering van hun leefomgeving. 

Tracé1+ 
Een collectief van bewonersinitiatieven en belangenverenigingen uit Eerbeek, Dieren, Spankeren en Ellecom heeft de handen ineengeslagen in Tracé1+ om aandacht te vragen voor de geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Dit samenwerkingsverband roept de Provincie Gelderland en de Gemeente Rheden op om de huidige overlast en onveiligheid te erkennen en te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast roept Tracé1+ op om nadrukkelijk onder de aandacht te brengen dat de aanwonenden als volwaardige belanghebbenden beschermd worden tegen de stijgende geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. 

Wil je je ook laten horen? Meld je aan via trace1plus@gmail.com als je ook overlast ervaart van het verkeer op de Kanaalweg en Ellecomsedijk en mee wilt werken aan een oplossing. Elke stem telt als we een duidelijk signaal aan de overheden willen afgeven. 

Provincie Gelderland weigert medewerking 
Ondanks de gezamenlijke inspanningen van Tracé1+ en de gemeente Rheden is de provincie Gelderland niet van plan iets te doen aan de geluidsoverlast op de Kanaalweg en de Ellecomsedijk. Zonder dat ze daarvoor met overtuigende onderbouwing komen. Tracé1+ blijft zich daarom inspannen voor veiligheidsmaatregelen op de Kanaalweg, geluidswerende voorzieningen langs de Ellecomsedijk en de Kanaalweg, en handhaving van de maximumsnelheid.

Waarom geen uniforme maximum snelheid langs de Kanaalroute?
Waar de gemeentes Apeldoorn en Brummen de snelheid op de Kanaalroute gaan verlagen naar 60 km per uur, weigert de provincie hetzelfde te doen tussen de Brugkabouter en de rotonde Imboslaan. Over het gehele traject zou dan voor een stuk van 2 km (!) een snelheid van 80 km/uur in stand blijven, terwijl voor het overige deel van de weg (ca 22 km) langs het Apeldoorns Kanaal een maximumsnelheid gaat gelden van 60 respectievelijk 50 km/uur. Een onzinnige situatie als je bedenkt dat de tendens is om op alle provinciale wegen 60 km per uur in te voeren en dat een uniforme maximumsnelheid de naleving bevordert. Op tal van plaatsen doet de Provincie dat al: onder meer op de Harderwijkerweg tussen Laag Soeren en Eerbeek.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial